Saopštenje Saveta za borbu protiv korupcije

02. oktobar 2018

 

Povodom Saopštenja Ministarstva privrede, datog medijima, da je Izveštaj o dodeli državne pomoći privrednim subjektima u Republici Srbiji Saveta za borbu protiv korupcije tendenciozan ili se radi o elementarnom nepoznavanju procedura u dodeli državne pomoći, Savet saopštava sledeće:

  1. Savet nije analizirao pojedinačne ugovore o davanju državne pomoći niti je mogao da analizira kada, ko i po kom osnovu je odobravao sredstva državne pomoći, kakve su odredbe u odnosu na konkretne ciljeve koje je trebalo da država postigne davanjem pomoći, kakvi su bili rokovi za postizanje ciljeva odobrenih sredstava, jer ti ugovori nisu dostupni Savetu.
  2. Savet je od Ministarstva privrede i Ministarstva finansija tražio podatak o realizovanoj državnoj pomoći privrednim subjektima za period 2014—2017. godine. Ministarstvo privrede je dostavilo traženi podatak Savetu u formi tabele u kojoj su prikazani realizovani iznosi državne pomoći u periodu 2014.-2017. godine, po nazivu investitora, iznosu subvencije po svakom investitoru izražene u milionima evra. Iste te podatke je Savetu dostavilo i Ministarstvo finansija.
  3. Podatke o broju zaposlenih, delatnosti, neto finansijskom rezultatu za svakog investitora, Savet je preuzeo sa sajta Agencije za privredne registre koji su poslednji objavljeni, odnosno 2016. i 2017. godine.

Imajući u vidu napred navedeno, nije jasno na osnovu čega Ministarstvo privrede tvrdi da su podaci Saveta netačni, ako su to isključivo podaci samog Ministarstva privrede, Ministarstva finansija i APR-a.

  1. Izveštaj Saveta nije ni tendenciozan jer je Savet samo pokušao da prema pravnom okviru sagleda zbog čega celi postupak dodele državne pomoći nije javan, nije dostupan svakom licu pod jednakim uslovima i šta treba učiniti da se zakonski onemogući privilegija i davaocima i korisnicima pomoći jer iz takvog odnosa može nastati sistemska korupcija koja se veoma teško otkriva.
  2. Savet je konstatovao da nema zakona o nadležnosti, uslovima i postupku dodele pomoći, pa samim tim se ne zna da li o sredstvima pomoći odlučuje jedno lice ili institucija. Takođe, propisima je nejasno regulisano da li je postupak dodele državne pomoći  javan i dostupan svakom zainteresovanom licu ili je to postupak neposrednog dogovaranja  sa  unapred određenim korisnikom pomoći. 
  3. Savet u svom Izveštaju nije obrađivao podatke o podsticajnim sredstvima i rezultatima  davanja tih sredstava  u privlačenju investicija, jer investiciona ulaganja ne zavise samo od  podsticajnih sredstava kao državne pomoći, nego zavise od  opšte  prihvaćenih merila, a to su politička stabilnost države, vladavina prava, stanje pravosuđa, pravna sigurnost države, prema tome Savet u Izveštaju nije obrađivao da li je Republika Srbija postigla najbolje rezultate u investiranju zbog datih podsticajnih sredstava.

Olako davanje kvalifikacija da su izveštaji Saveta netačni i tendenciozni, a da se pri tom ne iznose jasni i dokumentovani dokazi, ne doprinosi borbi protiv korupcije  i  ugledu institucija.

 

 

                                                                                    SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE