16. septembar 2014

Usvajanjem Nacionalne Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine u delu 5.3. Praćenje rezultata sprovođenja Strategije i Akcionog plana predviđeno je da će ,,Savet učestvovati sa ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa u organizovanju tromesečnih sastanaka kontakt tačaka iz državnih organa. Na tim sastancima, Savet će prikupiti informacije o iskustvu i preprekama za efikasno sprovođenje Strategije i akcionog plana i o tome podneti izveštaj Vladi. Savet može izveštaj objaviti i na svojoj veb-prezentaciji“.

Savet za borbu protiv korupcije svoje Izveštaje o iskustvu i preprekama za efikasno sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećeg Akcionog plana zasniva na podacima prikupljenim na koordinacionim i bilateralnim sastancima sa kontakt tačkama iz državnih organa, kao i analizom odgovora o iskustvu i preprekama za sprovođenje Stretegije i Akcionog plana koje su kontakt tačke dostavile Savetu.

Kontakt tačke su osobe koje su u ime državnih organa, obveznika Nacionalne stretgije i pratećeg Akcionog plana, zadužene za izveštavanje i koordinaciju aktivnosti za sprovođenje ovih dokumenata. Ministarstvo pravde vodi evidenciju kontakt tačaka, a spisak kontakt tačaka možete preuzeti sa sajta Ministarstva pravde. Pored održavanja koordinacionih sastanaka, Ministarstvo pravde i Savet su organizovali bilateralne sastanke na kojima se sa kontakt osobama detaljnije razmatraju problemi i prepreke po pojedinačnim oblastima.

Savet za borbu protiv korupcije Izveštaje dostavlja Vladi Republike Srbije, a nakon toga Izveštaji se objavljuju na veb prezentaciji Saveta za borbu protiv korupcije.

Izveštaji  o iskustvu i preprekama za efikasno sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećeg Akcionog plana:

- Prvi Izveštaj o iskustvu i preprekama za efikasno sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećeg Akcionog plana možete preuzeti ovde.

- Drugi Izveštaj o iskustvu i preprekama za efikasno sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećeg Akcionog plana možete preuzeti ovde.

- Treći Izveštaj o iskustvu i preprekama za efikasno sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećeg Akcionog plana možete preuzeti ovde.