Savet za borbu protiv korupcije osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbija 11. oktobra 2001. godine. Savet je stručno, savetodavno telo Vlade Srbije osnovano sa zadatkom da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi Republike Srbije mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije, kao i da prati njihovo sprovođenje i da daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u toj oblasti.

Savet za borbu protiv korupcije trenutno ima šest članova. Članove Saveta, prema Odluci o osnivanju, imenuje Vlada na predlog članova Saveta. Članovi Saveta mogu biti  istaknuti domaci i strani naučnici i stručni saradnici, koji svojim znanjem i ugledom mogu doprineti radu Saveta. Predsednika Saveta imenuje Vlada iz redova članova Saveta i na njihov predlog. Tehničko-administrativnu pomoć Savetu pruža Generalni sekretarijat Vlade Srbije.

Savet za borbu protiv korupcije samostalno raspolaže budetom koji usvaja Vlada Srbije na predlog Saveta.

Savet za borbu protiv korupcije svakodnevno prima veliki broj predstavki gradana. Međutim, Savet se bavi pojedinačnim slučajevima jedino ukoliko oni ukazuju na neku širu pojavu, koja posebno ističe izvore krupne korupcije u privredi i politici. Predstavke se prosleduju nadležnim institucijama, a o kretanju predmeta i o pristiglim odgovorima, podnosioci se obaveštavaju poštom ili telefonom.

Na osnovu relevantne dokumentacije koju tokom svog istraživanja prikuplja, Savet radi na izveštajima, koji se dostavljaju Vladi Republike Srbije, a potom iznose u javnost. O izveštajima i njihovom objavljivanju, odlučuje se na sednicama Saveta, većinom glasova prisutnih članova.

Savet za borbu protiv korupcije na početku svake godine usvaja Izveštaj o radu za prethodnu godinu i dostavlja ga Vladi Republike Srbije.