Definicije

Korupcija kao predmet pravnih, socioloških, politikoloških i filozofskih rasprava prisutna je kroz čitavu istoriju. Posmatrano kroz temporalnu i sadržinsku dimenziju, definicije korupcije se mogu podeliti na tradicionalne i savremene.

U tradicionalna shvatanja korupcije ubrajamo Platonovo, Aristotelovo, Polibijevo i Monteskijevo objašnjenje korupcija kao kvarenje vlasti, vladanje koje nije u opštem interesu, tj. interesu političke zajednice - države.

Drugi pristup, unutar tradicionalnog shvatanja korupcije, su razvili Makijaveli i Ruso, koji su smatrali da je korupcija moralno kvarenje ljudi, odnosno poništavanje društvenih vrednosti i vrlina kod građana.

Savremene definicija korupcije se mogu klasifikovati na:

  • Administrativne definicije korupcije – korupcija je devijantno ponašanje pojedinca u odnosu na formalnu ulogu
  • Ekonomske definicije korupcije – korupcija je maksimizacija profita kršenjem zakona i morala
  • Javno-interesne definicije korupcije – korišćenje javnih sredstava za lične interese.

Među definicijama korupcije koje su najviše prisutne u stručnoj literaturi i javnosti ističu se:

  • Zloupotrebu javnih resursa zarad ličnih interesa (Svetska banka)
  • Narušavanje principa nepristrasnosti (Vito Tanci)
  • Devijanto ponašanje u odnosu na formalnu ulogu (Nye i Khan).