Saopštenje Savet za borbu protiv korupcije povodom izjave gradskog menadžera Gorana Vesića

12. oktobar 2017

Tačno je da Savet nije ovlašćeno telo da kontroliše bilo čije prihode, međutim ovlašćen je da se bori protiv sistemske korupcije. Savet za borbu protiv korupcije je savetodavno telo Vlade sa zadatkom da sagledava fenomene sistemske korupcije, što podrazumeva i raspolaganje javnom imovinom o čemu obavaštava Vladu RS i nadležne institucije. Ovim Izveštajem, kao i Izveštajima u prethodnih 16 godina, Savet ne vrši kontrolu već u skladu sa svojom savetodavnom ulogom predlaže Vladi mere za prevazilaženje uočenih problema. Savet se u svom Izveštaju upravo borio protiv sistemske korupcije koja nastaje otuđenjem, zakupom, konverzijom, odnosno raspolaganjem nepokretnosti u javnoj svojini. Savet smatra da se radi o sistemskoj korupciji ako se raspolaganje nepokretnosti vrši protivno Zakonu o javnoj svojini.

Savet za borbu protiv korupcije obaveštava javnost povodom izjave gradskog menadžera, Gorana Vesića, da je  u svom Izveštaju o raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda, analizom raspoložive dokumentacije ukazao na nepravilnosti u raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda, koje za posledicu imaju izuzetno male prihode koje po tom osnovu ostvaruje Grad Beograd. Dokumentacija na osnovu koje je rađen izveštaj dobijena je od Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Grada Beograda, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove Grada Beograda, JP Gradsko stambeno i Info stana. Verodostojnost dobijenih podataka Savet ne može da proveri, što je u Izvešaju i navedeno, tako  da je izjava o „paušalnim podacima Saveta“ gospodina Vesića netačna i neprimerena.

Netačna je izjava gospodina Vesića da je Savet u svom Izveštaju naveo da su firme Pivej invest i So-lo invest imale dugovanja 2013. godine koja su i "nestala" u 2013. godini. Savet je u svom Izveštaju naveo samo  salda dugovanja iz 2014. i 2015. godine dobijenih od  Direkcije, ne ulazeći u aktuelnu političku scenu.

 Navodi gospodina Vesića da podaci Direkcije za građevinsko zemljište dostavljeni Savetu nisu tačni,  upravo upućuju da je neophodno usvojiti  preporuku Saveta da Budžetska inspekcija i Državna revizorska institucija izvrše kontrolu prihoda od raspolaganja imovinom od nepokretnosti Grada Beograda.

 

U Beogradu, 12. 10. 2017.                                             SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE