Budžetska inspekcija zapostavljena od države

27. jun 2016

Savet za borbu protiv korupcije je analizirao rad i kapacitete Budžetske inspekcije u periodu 2010-2015. godine i zaključio je da su kapaciteti Budžetske inspekcije mali i da se Ministarstvo finansija neodgovorno odnosi prema ovoj veoma bitnoj inspekcijskoj službi.

Funkcija Budžetske inspekcije je kontrola namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata (određenih zakonom). Iako je značaj rada Budžetske inspekcije praktično nemerljiv u borbi protiv korupcije kroz uspostavljanje zakonitog rada svih direktnih i indirektnih korisnika javnih finansija, javnih i drugih preduzeća u većinskoj javnoj svojini, organizacija socijalnog osiguranja i drugih, država, da li zbog neznanja ili zbog loše namere, neodgovorno zapostavlja Budžetsku inspekciju.

Ministar finansija nije normirao rad Budžetske inspekcije, tako da ne postoji standardizovana metodologija rada, kao ni normativi na osnovu kojih se može usvojiti program i plana rada. Zbog takve nezainteresovanosti Budžetska inspekcija na ad hoc način dostavlja ministru finansija predlog programa rada Budžetske inspekcije za naredni period, a predlozi programa se zasnivaju na postojećim kapacitetima budžetske inspekcije u pogledu broja kontrola. Godišnje se prosečno izvrši oko 38 kontrola, a broj predviđenih kontrola beleži trend opadanja. Ovaj broj je zanemarljiv budući da ukupan broj subjekata koje Budžetska inspekcija treba da kontroliše iznosi oko 13.000.

Budžetska inspekcija često otkriva nenamensko trošenje budžetskih sredstava, ali najčeće se ta sredstva ne vraćaju čak i nakon donošenja konačnih rešenja. Sa druge strane, jako zabrinjava što ministri ne koriste svoja ovlašćenja prinude kako bi primorali te korisnike budžetskih sredstava da namenski troše sredstva, odnosno da vrate nenamenski potrošena sredstva. Ministri su time tolerisali zloupotrebe budžetskih sredstava.

Savet dalje konstatuje da na lokalu ne postoji adekvatna kontrola trošenja budžetskih sredstava. Prema podacima Budžetske inspekcije, svega 30 jedinica lokalne samouprave koje su osnovale budžetsku inspekciju, iako u skladu sa zakonom autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave moraju imati svoje budžetske inspekcije.

Savet napominje da je rad Budžetske inspekcije zakonski definisan kao nezavisan i samostalan, te da je Ministarstvo zakonski obavezano da Budžetskoj inspekciji obezbedi odgovarajuće resurse (osoblje, prostor i oprema) koji obezbeđuju vršenje njihovih funkcija. Trenutno je predviđeno da u Budžetskoj inspekciji radi svega 13 osoba, a ni ti kapaciteti nisu popunjeni. Svojevremeno je izrađen plan koji je predviđao oko 50 budžetskih inspektora, ali taj plan nikada nije zaživeo. Elektronska evidencija sopstvenih predmeta je samo delimično ustrojena što u znatnoj meri otežava rad. Bez obzira na to ko je bio ministar u navedenom periodu, kapaciteti nisu pojačavani iako je Budžetska inspekcija nadležne redovno obaveštavala o svojim problemima. Štaviše, nadležnost Budžetske inspekcije je povećana uključivanjem u nadzor nad sprovođenje 5 novih zakona.

Stoga je Savet dao 8 preporuka za rešavanje ovog sistemskog problema.

 

Izveštaj Saveta možete pronaći ovde