Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji

20. februar 2015

Savet za borbu protiv korupcije, kao savetodavno telo Vlade Republike Srbije, od svog osnivanja ukazuje u svojim izveštajima na sistemsku korupciju. Imajući u vidu značaj slobodnih medija u borbi protiv korupcije, Savet je 19. septembra 2011. godine Vladi Republike Srbije dostavio Izveštaj o pritiscima i kontroli medija u Srbiji. U tom izveštaju Savet je ukazao na tri ključna problema: netransparentnost medijskog vlasništva, ekonomski uticaj državnih institucija na rad medija kroz različite tipove budžetskih davanja, kao i na problem RTS-a koji umesto javnog servisa imaо je ulogu servisa političkih stranaka i vladajućih elita. Iako je okrugli sto na kome je izveštaj predstavljen bio izuzetno posećen, mediji izveštaju nisu posvetili adekvatnu pažnju.

Takav stav medija nije obeshrabrio Savet, već je Savet nastavio da prati medijsku situaciju i da prikuplja nove podatke. Analiza medija je bila i deo Plana rada Saveta prethodnih godina. U toku 2014. godine Savet je poslao dopise na adrese preko trideset institucija i prikupio obimnu dokumentaciju na osnovu koje je urađen Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji. U Izveštaju se analizira vlasnička struktura medija, vlasništvo države u medijima, kontrola medija kroz različite modele finansiranja, funkcionisanje regulatornih tela, kao i fenomeni tabloidizacije, cenzure i autocenzure. Kao i u prethodnom izveštaju Savet je dao perporuke Vladi za razrešenje uočenih problema.

Savet је Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji dostaviо danas 20. februara 2015. godine Vladi Republike Srbije, a nakon isteka roka od 7 dana izveštaj će biti objavljen na veb sajtu Saveta. Savet će javnost blagovremeno obavestiti o svim drugim aktivnostima vezanim za predstavljanje Izveštaja o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji.