Izveštaj o aktivnostima nakon prodaje banja

15. novembar 2021

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 2.11.2021. godine Vladi Republike Srbije Izveštaj o aktivnostima nakon prodaje banjskog kompleksa "Žubor" u Kuršumlijskoj banji, zemljišta specijalne bolnice u Vranjskoj banji, prodaji specijalne bolnice "Zlatar", Nova Varoš, prodaji preostalih bolnica za rehabilitaciju koje su u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije. Izveštaj je dostavljen i Generalnom sekretarijatu Vlade RS kao i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izveštaj o aktivnostima nakon prodaje banjskog kompleksa "Žubor" u Kuršumlijskoj banji, zemljišta specijalne bolnice u Vranjskoj banji, prodaji specijalne bolnice "Zlatar", Nova Varoš, prodaji preostalih bolnica za rehabilitaciju koje su u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije možete preuzeti ovde.


Specijalne bolnice za rehabilitaciju u banjskim lečilištima širom Republike Srbije građene su namenski sredstvima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, uglavnom tokom sedamdesetih godina ХХ veka, kao namenske zdravstvene ustanove za lečenje i  rehabilitaciju koje su prilikom lečenja i rehabilitacije bolesnika koristile prirodne faktore. 
                                   
Na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 1973. godine i Programa prevencije invalidnosti i rehabilitacije radnika kojeg je usvojio RFPIO, otpočelo se sa izdvajanjem novčanih sredstava iz doprinosa za izgradnju, opremanje i nabavljanje medicinske opreme za specijalne bolnice za rehabilitaciju.                                                                               

Sredstva uložena u izgradnju bolnica, prema odlukama samog Fonda kao investitora, bila su strogo namenska sredstva, što je podrazumevalo da se njihova namena i cilj nisu mogli menjati niti koristiti u druge svrhe, te se sledstveno tome ni objekti izgrađeni tim sredstvima nisu mogli koristiti nenamenski niti prodavati.                                   

Decenijama su specijalne bolnice za rehabilitaciju namenski obavljale svoju funkciju u cilju lečenja čitavog spektra oboljenja kao što su kardiovaskularna oboljenja, stomačna i ginekoliška oboljenja, crevne i bubrežne bolesti, šećerne bolesti, čir želuca i dvanaestopalačnog creva, hronična reumatska i koštano-zglobna oboljenja, oboljenja tiroidne žlezde i sl. Takođe, u specijalnim bolncama obavljano je lečenje  postoperativnih i posttraumatskih stanja, kao i rehabilitacija pacijenata uz primenu svih savremenih zdravstvenih i baleonoloških dostignuća. 
   
Međutim, nezavisno od činjenice što je zdravstena zaštita građana Republike Srbije Ustavom zagarantovano pravo, kao i da specijalne bolnice za rehabilitaciju nisu privredni subjekti koji bi se mogli privatizovati niti prodavati, Vlada Republike Srbije je Zaključkom iz 2007. godine dala saglasnost za izbor privatizacionih savetnika za privatizaciju specijalnih bolnica u banjskim lečilištima Republike Srbije.

Postupak privatizacije i prodaje Specijalnih bolnica za rehabilitaciju je, međutim, osujećen i sprečen podnošenjem tužbi RFPIO protiv Republike Srbije u kojima je Fond kao tužilac od suda zatražio donošenje presuda u kojima se utvrđuje da je RFPIO vlasnik objekata bolnica, s obzirom da je iste gradio svojim namenskim  sredstvima, odnosno sredstvima iz doprinosa osiguranika, a ne sredstvima iz budžeta Republike Srbije.                                                                 

Na osnovu podnetih tužbi i presuda sudova koje su usledile,  utvrđeno je da je RFPIO vlasnik ili suvlasnik specijalnih bolnica, nakon čega je Agenicija za privatizaciju, svojim Zaključkom iz 2014. godine, obustavila postupak njihove  privatizacije. Istovremeno je Upravni odbor RFPIO 2012. godine usvojio Polazne osnove za restruktuiranje RFPIO, prema kojima se imovina Fonda ne može prodavati, već mora isključivo služiti sticanju prihoda Fonda, uz očuvanje namene objekata koji su izgrađeni. Takođe donošenjem Zakona o javnoj svojini 2011. godine, kao i predhodnim odredbama Zakona  o sredstvima u svojini Republike Srbije, potvrđeno je da nepokretnosti RFPIO nisu u javnoj ni državnoj svojini, te se sve nepokretnosti RFPIO u javnim knjigama knjiže kao privatna svojina Fonda.                             

Međutim, nakon donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 2014. godine, došlo je do promene upravljačke strukture UO RFPIO, na način što je umesto dodatašnje organizacije i ustrojstva gde su na tripartitnoj osnovi ravnopravno Fondom upravljali predstavnici korisnika prava, osiguranika i poslodavaca, država preuzela njegovo upravljanje, preko većinskog sastava Uprvnog odbora, odnosno sa predstavnicima države koji čine većinu u Upravnom odboru RFPIO. Promena u upravljačkoj strukturi Fonda dovela je u narednom periodu do   donošenja niza odluka kojima se omogućava prodaja objekata specijalnih bolnica, nasuprot već ranije utvrđenoj poslovnoj politici, definisanoj nizom odluka ranijeg sastava Upravnog odbora, kao i činjenici da je imovina Fonda u privatnoj svojini, te da država preko svojih predstavnika u UO Fonda ne može donositi odluke o prodaji imovine Fonda koja je  u privatnoj svojini.                                                                                             

U skladu sa napred navedenim, Upravni odbor RFPIO prihvatio je preporuke Vlade Republike Srbije o nastavku privatizacije, odnosno prodaje  specijalnih bolnica, te je doneo odluke kojima ovlašćuje Direkciju za imovinu Republike Srbije da izvrši procenu vrednosti niza specijalnih bolnica koje su predviđene za prodaju, kao i da sprovede postupak javnog oglašavanja i prodaje bolnica. U skladu sa napred navedenim, 2018. godine raspisan je javni oglas za prodaju Banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji po početnoj ceni od  2.359.727,50 evra, evra, koji iznos je bio međutim duplo niži od već utvrđene tržišne vrednosti navedene nepokretnosti u visini od 5.507.292,58 evra koju je ranije utvrdila nadležna Poreska uprava - Filijale Kuršumlija kao osnovicu za plaćanje poreza na imovinu od strane RFPIO, što je od strane rukovodstva Fonda kao vlasnika nepokretnosti svesno prikrivana činjenica prilikom prodaje banjskog kompleksa u Kuršumlijskoj banji. 
                    
Pored toga, da bi se izašlo u susret željama kupca za koga se unapred znalo ko je -  Kompanija AD PLANINKA iz Kuršumlije, čije rukovodstvo vrši lokalnu vlast u opštini Kuršumlija, sa ciljem da se za što jeftiniji iznos kupi Banjski kompleks „Žubor“, tokom  samog postupka prodaje, izmenjeni su Zakon o Javnoj svojini i  Pravilnik o raspolaganju nepokretnostima RFPIO 2018. godine, kojim izmenama je predviđeno da se nepokretnosti u javnoj svojini i svojini RFPIO mogu prodavati ispod njihove tržišne vrednosti.                                                                               

Na osnovu napred navedenih izmena Zakona o javnoj svojini i Pravilnika RFPIO, Banjski kompleks „Žubor“ kupljen je od strane kompanije AD PLANINKA za iznos od 1.415.836 evra na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog 27.01.2020. godine. Prilikom prodaje banjskog komleksa Žubor, Kompaniji AD PLANINKA, između ostalog, prodati su i objekti i zemljište  koji nisu mogli biti predmet prodaje, s obzirom da su od strane Agencije za restituciju vraćeni starim vlasnicima kojima su nacionalizovane.                                                          

Nakon što je kompanija AD PLANINKA postala vlasnik Banjskog kompleksa „Žubor“, ista kompanije je sa Ministarstvom privrede Republike Srbije zaključila ugovor o dodeli budžetskih sredstava podsticaja za kupovinu i rekonstrukciju Banjskog kompleksa „Žubor“ u visini od 2.457.936,99 evra.

Odmah nakon prodaje Banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji usledila je od strane RFPIO i Republike Srbije prodaja i Specijalne bolnice „Vranjska banja“ i to u dva navrata, prvom, kojom prilikom je prodato zemljište u susvojini RFPIO i Republike Srbije, bez objekta  od 16.000m2 koji poseduje  građevinsku  dozvolu, za iznos od 255.000 evra, a zatim i prodaja Stacionara sa 180 ležajeva Specijalne bolnice „Vranjska banja“, u oba slučaja kupcu MILLENIUM RESORTS iz Beograda.                                                  

U prvom slučaju prodaje zemljišta, tržišna vrednost objekta površine 16.000m2,  koji nije bio predmet prodaje na osnovu veštačenja veštaka građevinske i ekonomske struke koje je angažovao RFPIO i sama Specijalna bolnica „Vranjska banja“ 2009. godine, procenjena je na 3.200.000 evra. Procenjena tržišna vrednost samog zemljišta koje je bilo predmet raspolaganja, procenjena je, s obzirom na njenu lokaciju, na iznos od 2.800.000 evra.

Međutim, kao i u slučaju prodaje Kuršumlijske banje od strane RFPIO kao prodavca prikriveni su ovi podaci, odnosno stvarna tržišna vrednost nepokretnosti i prihvaćena tržišna vrednost zemljišta koju je utvrdila Poreska uprava - Filijale Vranje,  u visini od 252.464,21 evra, da bi nakon toka Društvo MILLENIUM RESORTS,  na osnovu kupoprodajnog ugovora koji je zaključen 05.09.2019 godine, kupilo pomenuto zemljište za cenu deset puna nižu od njegove  procenjene tržišne vrednosti  za iznos od 255.000 evra.                                                                         

Nakon kupovine zemljišta, društvo MILLENIUM RESORTS je sa Ministarstvom privrede Republike Srbije zaključilo ugovor od 19.03.2021. godine o dodeli budžetskih sredstava podsticaja u visni od 10.131.000 evra društvu MILLENIUM RESORST za realizaciju investicionog projekta  RESORT Vranjska banja koji se odnosi na izgradnju integrisanog velnes rizorta sa dva hotela, klinikom za tretmane i lake medicinske intervencije,  nezavisno od činjenice što je ugovor o kupoprodaji nezakonit, s obzirom da je zaključen protivno odredbama Zakona o prometu nepokretnosti jer je raspolagano zemljištem bez objekta koji se na njemu nalazi.                                                                                          
Nakon ove kupovine zemljišta,  društvo MILLENIUM RESORTS kupilo je i Stacionar Specijalne bolnice „Vranjska banja“ koji se nalazi na susednoj parceli, kapaciceta 180 ležajeva, u septembru 2020. godine. U toku trajanja  drugog talasa pandemije virusa COVID 19, Uredbom Vlade Republike Srbije od 18.06.2020. godine, prvo je Specijalna bolnica „Vranjska banja“ brisana iz mreža zdravstvenih ustanova, da bi nakon toga, iako je od strane Zavoda za zaštitu spomenika Niš stavljena u predhodnu zaštitu, prodata društvu MILLENIUM RESORTS za iznos od 1.600.000 evra.                                               

Prilikom oglašavanja prodaje Stacionara Specijalne bolnice „Vranjska banja“  od strane prodavca Republike Srbije, kao u napred pomenutim slučajevima prodaje, prikrivena je činjenica da je njegova tržišna vrednost već odredđena od strane ovlašćenog procenitelja društva Beoconex.doo, kojeg je angažovalo Ministarstvo privrede, na iznos od  2.100.753,32 evra,  da bi se potom kao  početna cena prilikom javnog oglašavanja prodaje uzela duplo niža vrednost od 1.600.000 evra, koju je kao i u prethodnim slučajeviva procenio Gradski zavod za veštačenje.      Nakon prodaje Specijalne bolnce „Vranjska banja“, usledila je i prodaja Specijalne bolnice „Zlatar“ u Novoj Varoši društvu Metal invenstmenst Europe doo Beograd za iznos od 2.546.000 evra, na osnovu kupopordajnog ugovora zaključenog 09.02.2021. godine sa prodavcima RFPIO i Republikom Srbijom.                                             

Takođe, kao i u prethodnim slučajevima, početna kupoprodajna cena, odnosno tržišna vrednost Specijalne bolnice „Zlatar“ procenjena je od strane Poreske uprave – Filijale Nova Varoš na iznos od 3.567.543,435 evra, koji je bio znatno niži od već utvrđene tržišne vrednosti  koja je određena od strane iste Filijale Poreske uprave u visini od 4.700.000 evra, na koji iznos je RFPIO kao vlasnik godinama plaćao porez na imovinu.                                                         

Takođe, kao i u prethodnom slučaju, Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju  „Zlatar“,  kao zdravstvenu ustanovu, kupilo je privredno društvo koja nikakve veze nema sa zdravstvenom delatnošću i koje je po podacima iz APR-a osnovano 2019. godine sa osnivačkim kapitalom od 100 dinara .Svi napred navedeni kupoprodajni ugovori su realizovani, uprkos činjenici da je deo stručne službe RFPIO blagovremeno upozoravao rukovodstvo Fonda o njihovoj nezakonitosti i velikoj materijalnoj šteti koju će RFPIO i Republika Srbija pretrpeti zaključenjem takvih štetnih ugovora.

Кao što je u Izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije ukazano, u navedenim prodajama specijalnih bolnica se može zaključiti da postoje pojave sistemski organizovane korupcije širokih razmera od strane RFPIO, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Poreskih uprava - filijala Kuršumlija i Vranje, Građevinske inspekcije opštine Vranje, Gradskog zavoda za veštačenje, sa svesnim ciljem da se nepokretnosti RFPIO i Republike Srbije prodaju po znatno nižim cenama od tržišnih, čime su RFPIO i Republika Srbija pretrpele matrijalnu štetu u visini od više miliona evra, čijim postupanjem je omogućeno da se kupci neosnovano obogate na račun imovine RFPIO i Republike Srbije.  

Nakon prodaje napred specijalnih bolnica za rehabilitaciju, nastavljene su aktivnosti u pogledu prodaje preostalih specijalnih  bolnica u banjskim lečilištima, tako što je Zaključkom Vlade Republike od 01.03.2018. godine dat nalog Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da po dinamici koju utvrdi Radna grupa za strateško rešavanje otvorenih pitanja vezanih za banje i banjska lečilišta utvrdi procena vrednosti nepokretnosti u svim banjama, ali na način što će  prioritet biti utvrđivanje vrednosti Specijalne bolnice „Zlatibog-Čigota“, Specijalne bolnice „Banja Kanjiža“, Specijalne bolnice za plućne bolesti „Sokobanja“, Specijalne bolnice „Merkur“, Vrnjčka banja, Specijalne bolnice „Novi Pazar“, Specijalne bolnice „Ivanjica“, Specijalne bolnice „Rusanda“, Melenci, Specijalne bolnice „Gamzigradska banja“, Specijalne bolnice „Agens“, Matruška banja, Specijalne bolnice „Gejzer“ Sijrinska banja.