Савет за борбу против корупције основан је Одлуком Владе Републике Србија 11. октобра 2001. године. Савет је стручно, саветодавно тело Владе Србије основано са задатком да сагледа активности у борби против корупције, да предлаже Влади Републике Србије мере које треба предузети у циљу ефикасне борбе против корупције, као и да прати њихово спровођење и да даје иницијативе за доношење прописа, програма и других аката и мера у тој области.

Савет за борбу против корупције тренутно има шест чланова. Чланове Савета, према Одлуци о оснивању, именује Влада на предлог чланова Савета. Чланови Савета могу бити  истакнути домаћи и страни научници и стручни сарадници, који својим знањем и угледом могу допринети раду Савета. Председника Савета именује Влада из редова чланова Савета и на њихов предлог. Техничко-административну помоћ Савету пружа Генерални секретаријат Владе Србије.

Савет за борбу против корупције самостално располаже буџетом који усваја Влада Србије на предлог Савета.

Савет за борбу против корупције свакодневно прима велики број представки грађана. Међутим, Савет се бави појединачним случајевима једино уколико они указују на неку ширу појаву, која посебно истиче изворе крупне корупције у привреди и политици. Представке се прослеђују надлежним институцијама, а о кретању предмета и о пристиглим одговорима, подносиоци се обавештавају поштом или телефоном.

На основу релевантне документације коју током свог истраживања прикупља, Савет ради на извештајима, који се достављају Влади Републике Србије, а потом износе у јавност. О извештајима и њиховом објављивању, одлучује се на седницама Савета, већином гласова присутних чланова.

Савет за борбу против корупције на почетку сваке године усваја Извештај о раду за претходну годину и доставља га Влади Републике Србије.