Дефиниције

Корупција као предмет правних, социолошких, политиколошких и филозофских расправа присутна је кроз читаву историју. Посматрано кроз темпоралну и садржинску димензију, дефиниције корупције се могу поделити на традиционалне и савремене.

У традиционална схватања корупције убрајамо Платоново, Аристотелово, Полибијево и Монтескијево објашњење корупција као кварење власти, владање које није у општем интересу, тј. интересу политичке заједнице - државе.

Други приступ, унутар традиционалног схватања корупције, су развили Макијавели и Русо, који су сматрали да је корупција морално кварење људи, односно поништавање друштвених вредности и врлина код грађана.

Савремене дефиниција корупције се могу класификовати на:

  • Административне дефиниције корупције – корупција је девијантно понашање појединца у односу на формалну улогу
  • Економске дефиниције корупције – корупција је максимизација профита кршењем закона и морала
  • Јавно-интересне дефиниције корупције – коришћење јавних средстава за личне интересе.

Међу дефиницијама корупције које су највише присутне у стручној литератури и јавности истичу се:

  • Злоупотребу јавних ресурса зарад личних интереса (Светска банка)
  • Нарушавање принципа непристрасности (Вито Танци)
  • Девијанто понашање у односу на формалну улогу (Нyе и Кхан).